หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์เรียนอะไรบ้าง

0 Comments

     ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 7 สถาบันที่เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรจะมีระยะเวลาเรียน 1 ปี ยกเว้นมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ซึ่งใช่ระยะเวลาเรียน 2 ปี

     สถาบันต่างๆจะมีการสอนเนื้อหาหลักๆที่สำคัญในการทำงานที่คล้ายๆกัน เราไปดูกันว่าผู้ช่วยทันตแพทย์เรียนอะไรบ้าง (แต่ละสถาบันอาจจะมีเนื้อหาการเรียนที่แตกต่างกันไปบ้าง)

(อ้างอิงจากหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://www.dent.chula.ac.th/

วิชาภาษาอังกฤษ

     ความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและศัพท์ที่ใช้ในวิชาชีพ การใช้คำพูดและประโยคที่ใช้ในการสนทนาเพื่อการแนะนำ ผู้ป่วยและการนัดหมาย การฝึกทักษะในการอ่านและแปลข้อความที่ทันตแพทย์บันทึกไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย การฝึกทักษะในการอ่านและเขียนชื่อโรค ขั้นตอนการรักษา และชื่อยาเพื่อใช้บันทึกในทะเบียนหรือลงสถิติ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วิชาบูรณาการวิชาชีพของผู้ช่วยทันตแพทย์

    คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ บุคลิกภาพ การสื่อสาร กฎหมาย จิตวิทยา ระเบียบข้าราชการพลเรือน และ หน้าที่ของผู้ช่วยทันตแพทย์ทางทันตสาธารณสุข

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการทั่วไป

     ฝึกปฏิบัติงานสำนักงาน งานธุรการ เวชระเบียนและสถิติ การควบคุมการแพร่กระจายของ เชื้อ การกำจัดขยะติดเชื้อ การดูแลเก้าอี้ทันตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ วิธีใช้และการเก็บรักษาของเครื่องมือ เครื่องใช้ การดูแล ห้องปฏิบัติการ การควบคุมและทำให้ปราศจากเชื้อ

ฝึกปฏิบัติช่วยงานทันตแพทย์ในงานด้านต่างๆ

 • งานด้านทันตกรรมหัตถการ
 • งานรักษาคลองรากฟัน
 • งานด้านทันตกรรมประดิษฐ์  
 • งานด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก  
 • งานด้านศัลยกรรม  
 • งานด้านทันตกรรมจัดฟัน  
 • งานด้านเวชศาสตร์ช่องปาก  
 • งานด้านปริทันตวิทยา  
 • งานด้านทันตกรรมบดเคี้ยว  
 • งานด้านทันตกรรมชุมชน  
 • งานด้านรังสีวิทยา

ฝึกปฏิบัติงานต่างๆในคลินิก

– จัดเตรียมบัตรเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล จัดเก็บเวชระเบียน บันทึกข้อมูล และจัดทำสถิติผู้ป่วย ตลอดจนการนัดและการส่งต่อผู้ป่วยของแต่ละคลินิก 

– จัดเตรียมเก้าอี้ทันตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน และสอดคล้องกับการรักษา ทางทันตกรรมของทันตแพทย์

– ต้อนรับ ติดต่อ สื่อสาร ช่วยดูแลผู้มารับบริการ 

– จัดตำแหน่งผู้ป่วย ให้เหมาะแก่การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ 

– ปฏิบัติงานข้างเก้าอี้ ช่วยทันตแพทย์ ส่ง-รับเครื่องมือ และจัดเตรียมวัสดุให้พร้อมใช้ 

– ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.