อธิบายงานทันตกรรมประเภทต่างๆสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์

0 Comments

     งานทันตกรรมมีหลากหลายสาขา ผู้ช่วยทันตแพทย์ควรที่จะเข้าใจงานทุกประเภทเพื่อที่จะช่วยคุณหมอให้ทำงานอย่างราบรื่น สำหรับคนที่ไม่เคยเป็นผู้ช่วยมาก่อน การเริ่มงานนั้นจะค่อนข้างท้าทายและอาจสับสน เพราะงานทันตกรรมมีหลากหลายประเภทมาก 

     เราได้นำสรุปประเภทงานทันตกรรมต่างๆ สิ่งที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ควรรู้ และหน้าที่ของผู้ช่วยทันตแพทย์ในประเภทงานนั้นๆ มาใหั

อ้างอิงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.dent.chula.ac.th

     ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ สาเหตุ ขั้นตอน การเกิดโรคฟันผุในระดับพื้นฐาน จัดลำดับการผุของฟัน ออกเป็นแบบต่าง ๆ ประเภทวัสดุอุดฟัน การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ สำหรับการบูรณะฟันในแต่ละแบบของการผุ

Periodontology (ปริทันตวิทยา) - ขูดหินปูน

    ความรู้พื้นฐานทางปริทันตวิทยา ลักษณะทางคลีนิกของอวัยวะ ปริทันต์ที่ปกติและผิดปกติ ขั้นตอนการป้องกัน โรคปริทันต์ การจัดเตรียมเครื่องมือรักษาโรคปริทันต์ทุกชนิด วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ

Endodontology (วิทยาเอ็นโดดอนต์) - รักษารากฟัน

    การรักษาคลองรากฟันขั้นพื้นฐาน การเตรียมเครื่องมือ ยา วัสดุที่ใช้ในการรักษาคลองรากฟันการฟอกสีฟัน และการทำศัลยกรรมร่วมกับการรักษาคลองรากฟัน

Prosthodontics (ทันตกรรมประดิษฐ์) - ครอบฟัน ฟันปลอม

    ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำฟันปลอมชนิดต่างๆ การเตรียมเครื่องมือ ส าหรับท าฟันปลอม ซ่อมฟันปลอม รื้อสะพานฟัน การดูแลรักษาฟันปลอมชนิดต่าง ๆ

Oral Surgery (ศัลยศาสตร์ช่องปาก) - ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

    ความรู้พื้นฐานของโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยกรรม ขั้นตอนการทำงานในคลีนิกศัลยกรรมโดยสังเขป การเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานศัลยกรรม ปฏิบัติงานข้างเก้าอี้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขภาวะฉุกเฉินที่ เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานของทันตแพทย์

Oral Medicine (เวชศาสตร์ช่องปาก)

    ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ช่องปาก ลักษณะของอวัยวะในช่องปากในสภาพปกติ สภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและ สภาพผิดปกติขั้นพื้นฐาน หลักในการตรวจทางคลินิก การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในคลินิกตรวจพิเคราะห์

Dental Roentgenology (รังสีวิทยา) - ถ่ายภาพ x-ray

    ความรู้พื้นฐานในการใช้รังสีเอกซ์ในทางทันตกรรม ประโยชน์ อันตรายจากการใช้รังสีเอกซ์และการป้องกัน การใช้ รังสีเอกซ์ ถ่ายภาพฟัน และอวัยวะรอบรากฟัน การล้างฟิล์ม เข้ากรอบและการเก็บรักษา

Pediatric dentistry (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)

    พฤติกรรมเด็กวัยต่างๆ พฤติกรรมของเด็กต่อการท าฟัน เทคนิคต่าง ๆ ที่ทันตแพทย์ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก การดูแลทันตสุขภาพในเด็กปกติและเด็กพิเศษและ/หรือเด็กที่มีโรคทางระบบอื่นๆ ของร่างกาย เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการรักษาฟันเด็ก ช่วยทันตแพทย์รักษาฟันผู้ป่วยเด็กตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการให้ คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพของเด็ก

Occlusion (ทันตกรรมบดเคี้ยว)

     ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบดเคี้ยว ลักษณะทางกายวิภาคของฟัน (Dental Anatomy) วิธีบันทึก ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจากการซักประวัติ การจัดเตรียมเครื่องมือ

Community Dentistry (ทันตกรรมชุมชน)

     แนวคิดและขอบเขตงานทางทันตกรรมชุมชน การให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียน และประชาชน ในชุมชนต่างๆ การ เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.